Loading...
Cú pháp SMS
Nội dung Cú pháp gửi 9285
Đăng ký dịch vụ ( giá 5.000 VNĐ/ngày) DK KNS hoặc XN KNS
Cú pháp xác nhận đăng ký Y KNS
Hủy gói dịch vụ HUY KNS
Lấy hướng dẫn HD KNS
Truy vấn gói cước đang sử dụng KT KNS
Lấy mã kích hoạt sử dụng dịch vụ MK KNS
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng

- Đăng ký và lấy mã kích hoạt sử dụng.

- Tải ứng dụng từ App store, Play store... tại đây

- Mở ứng dụng, chọn mục kích hoạt (hình ổ khóa đang mở). Tại mục mã kích hoạt nhập mã kích hoạt đã được cấp. Tại mục Số điện thoại, nhập số điện thoại đã đăng ký. Nhấn nút Gửi